ตำแหน่ง Front/admin

รายละเอียด
– ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อ
– ติดต่อประสานงานกับหน่อยงานต่างๆ ในบริษัท
– จัดทำข้อมูลและเอกสารต่างๆ ทั่วไป
– งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัชามอบหมย
คุณสมบัติ
– เพศหญิง อายุ 20-35 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีใจรักงานด้านบรืการ, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
– มีประสบการณ์การทำงานด้านต้อนรับลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถเริ่มงานได้ทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *