ผู้จัดการสาขา

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
– รับผิดชอบยอดขาย และดูแลงานบริการ,บริหารต่างๆ ภายในสาขา
– ต้อนรับลูกค้า แนะนำสินค้าและโปรแกรมต่างๆ ให้ลูกค้าประทับใจ
– แจ้งโปรโมชั่น, สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
– สรุปการทำงานของพนักงาน สรุปปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน เพื่อหาทางแก้ไข
– ควบคุมดูแลให้พนักงานปฎิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบในการทำงานอย่างเคร่งครัด
– ดูแลความเรียบร้อยของพนักงาน
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :
– เพศ ชาย / หญิง
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
– มีหน้าตา ผิวพรรณสะอาด คล่องแคล่ว บุคลิกภาพที่ดี รูปร่างสมส่วน
– มีใจรักในการขายและงานบริการ, มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ รู้จักเอาใจผู้อื่น รู้จักกาลเทศะ มีความพิถีพิถันประณีต มี
ความเป็นผู้นำ
– มีทักษะในการพูดเจราจาที่ดี พูดจาฉะฉาน คล่องแคล่ว ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา
– มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสูง
– ชอบการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา พร้อมเรียนรู้งานด้านอื่นๆที่ตนไม่ถนัดหรือไม่เคยทำ
– หากมีประสบการณ์ในด้านการขายและบริหารคลินิกมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *